top of page
Search
  • Writer's pictureOptometry RSU

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ นักศึกษาทัศนมาตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 5

ในวันอังคารที่ 6 สิงกาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.
44 views0 comments

Recent Posts

See All

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน รับตรง รอบที่ 1 (16 พฤศจิกายน 2565) คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2566

bottom of page