top of page
Search
  • Writer's pictureOptometry RSU

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการแปลผลการตรวจพิเศษทางจักษุวิทยาและทัศนมาตรศาสตร์ (หลักสูตร 4 วัน)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการแปลผลการตรวจพิเศษทางจักษุวิทยาและทัศนมาตรศาสตร์ (หลักสูตร 4 วัน) วันที่ 16-17 ก.ย. 62 และ 14-15 ต.ค. 62 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ link นี้ https://forms.gle/6rkQT1R4pWoCLL6r9

52 views0 comments

コメント


bottom of page