หลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์บัณฑิต 

Doctor of Optometry : O.D. (Optometry) 

ชื่อปริญญา : ทัศนมาตรศาสตร์บัณฑิต
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ทัศนมาตรศาสตร์บัณฑิต
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Optometry 

หลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์บัณฑิต แบ่งเป็น
หลักสูตรที่มีการเรียนการสอน 6 ปี จะรับผู้เข้าศึกษาคือนักรียนจบชั้นมัธยมปลายสายวิทยาศาสตร์ หรือศิลป์-คำนวณ
หลักสูตรที่มีการเรียนการสอน 4 ปี จะรับผู้เข้าศึกษาคือนักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์
หลักสูตรที่มีการเรียนการสอน 2 ปี จะรับผู้เข้าศึกษาคือนักศึกษาที่จบการศึกษาวิทยาศาสตร์สายตาหลักสูตร 4 ปี (เฉพาะศิษย์เก่าคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตเท่านั้น) เรียนต่อจนครบตามหลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์ 6 ปี

โครงสร้างขอหลักสูตรจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ
1) หมวดการศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ในกลุ่มมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ภาษา และพละศิกษา/หรือนันทการ
2) หมวดวิชาเฉพาะ 156 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
สรุปการจัดการเรียนการสอนตามสาขาวิชา ดังนี้
หลักสูตรปริญญาตรีทั้งหมดจำนวน      1    หลักสูตร  

  • หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต

         ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร    6    ปี        
         จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร            192   หน่วยกิต

  • โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย

        หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30    หน่วยกิต ประกอบด้วย
            1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9    หน่วยกิต
            2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     3    หน่วยกิต
            3) กลุ่มวิชาภาษา                         15    หน่วยกิต
            4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา        3    หน่วยกิต
        หมวดวิชาเฉพาะ         156    หน่วยกิต ประกอบด้วย
                1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                 71    หน่วยกิต
                2) วิชาชีพ                           85    หน่วยกิต
        หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า                  6    หน่วยกิต

 

แนวทางการประกอบอาชีพ
บัณฑิตที่จบหลักสูตรสามารถสอบเพื่อรับหนังสืออนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ จากกองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อประกอบวิชาชีพอิสระคือเปิดคลินิกทางสายตา ตรวจวัดสายตา ประกอบแว่นตา เลนส์สัมผัส การทำสายตาบำบัด หรือทำงานร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโรคตา นอกจากนี้ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญทางสายตาที่เข้าร่วมโครงการวิจัย เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทาลัย และหน่วยงานสาธารณสุขทางสายตา และกล้ามเนื้อตา รวมทั้งหน่วยงานเกี่ยวกับสายตาของตำรวจ ทหาร การกีฬา แรงงาน องค์การบริการส่วนภูมิภาค และโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับวัสดุแว่นตาและเครื่องมือป้องกันตา