บุคลากร

Staffs

Wattanee.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วัฒนีย์ เย็นจิตร

ตำแหน่ง คณบดี

 • หนังสืออนุมัติ (เวชศาสตร์ครอบครัว) แพทยสภา

 • Certificate (Epidemiology and Biostatics) John Hopkins University, Maryland, U.S.A.

 • Fellow (ต้อหิน) New York Eye and Ear Infirmary, New York, U.S.A.

 • Fellow (จอประสาทตา) University Hospital of Iowa, Iowa, U.S.A.

 • Fellow (จอประสาทตา) St. Clare’s Hospital and Health Center, New York, U.S.A.

 • Diplomate (American Board of Ophthalmology) St. Clare’s Hospital and Health Center, New York, U.S.A.

 • พบ. (แพทยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Prasert.jpg

อาจารย์ประเสริฐ ผดุงเกียรติสกุล

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 • O.D. (Doctor of Optometry) Southwestern University , Philippines

 • วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล

Phatcharin.jpg

อาจารย์พัชรินทร์ พลอยสิทธิ์

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 • M.Sc. (Clinical Optometry with Advanced Studies in Contact Lens) Pennsylvania College of Optometry, U.S.A.

 • ทศ.บ. (ทัศนมาตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต

 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์สายตา) มหาวิทยาลัยรังสิต

Thareerat.jpg

อาจารย์ธารีรัตน์ รักตระกูลวิทยา

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

 • O.D. (Doctor of Optometry) Cebu Doctors University, Philippines

Matee.jpg

อาจารย์เมธี จรัสอรุณฉาย

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

 • วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ทศ.บ. (ทัศนมาตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต

 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์สายตา) มหาวิทยาลัยรังสิต

Jerry.jpg

Dr. Jerry Vincent

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

 • BS - University of Houston

 • OD - University of Houston, College of Optometry

 • MPH - University of Texas, School of Public Health

 • Post-Doctoral Fellowship - University of Texas, School of Public Health

 • World Council of Optometry - International Optometrists of the Year (2006)

Podjamarn.jpg

อาจารย์พจมาลย์ ไชยศิริ

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 • ทศ.บ. (ทัศนมาตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต

 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์สายตา) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยรังสิต

 • (ลาศึกษาต่อ)

Nisa.jpg

อาจารย์นิศา ปานอ่อน

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

 • วท.ม. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • ทศ.บ. (ทัศนมาตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต

 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์สายตา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง มหาวิทยาลัยรังสิต

กฤษชัย.jpg

อาจารย์กฤษชัย วัฒนะถาวรวงศ์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

 • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ทศ.บ. (ทัศนมาตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Trinawat.jpg

อาจารย์ตฤณณวัฒน์ ทองชิต

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

 • M.Sc. (Clinical Optometry with Advanced Studies in Binocular Vision and Vision Therapy) Pennsylvania College of Optometry, U.S.A.

 • ทศ.บ. (ทัศนมาตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต

 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์สายตา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยรังสิต

Ekachai.jpg

อาจารย์เอกชัย โภไคศวรรค์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

 • ทศ.บ. (ทัศนมาตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต

 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์สายตา) มหาวิทยาลัยรังสิต

 • (ลาศึกษาต่อ)

จิรภรณ์-พิกุลทอง.jpg

อาจารย์จิราภรณ์ พิกุลทอง

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

 • ทศ.บ. (ทัศนมาตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต

 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์สายตา) มหาวิทยาลัยรังสิต

 • (ลาศึกษาต่อ)

Phattarapohn.jpg

อาจารย์ภัทรพร หร่ายพันธ์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

 • ทศ.บ. (ทัศนมาตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยนเรศวร

001.jpg

อาจารย์ภัชภิชา ยกกำพล

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

 • ทศ.บ. (ทัศนมาตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต

 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์สายตา) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยรังสิต

 • (ลาศึกษาต่อ)

Thitipa.jpg

อาจารย์ฐิติภา เบญจพล

ตำแหน่ง เลขานุการคณะ

 • ทศ.บ. (ทัศนมาตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต

 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์สายตา) มหาวิทยาลัยรังสิต

อุปการ ปัญญามี.jpg

อาจารย์อุปการ ปัญญามี

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

 • ทศ.บ. (ทัศนมาตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยรังสิต

Phongvarin.jpg

อาจารย์พงศ์วรินทร์ นาคศรันยูยศธนา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์

 • วท.ม. (ชีวเวชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์) มหาวิทยาลัยรังสิต

 • (ลาศึกษาต่อ)

Watthanai.jpg

อาจารย์วรรธนัย ปิ่นทอง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์

 • วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์) มหาวิทยาลัยรังสิต

 • (ลาศึกษาต่อ)

Neungruethai.jpg

อาจารย์ชัญญา อยู่เจริญ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์

 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์สายตา) มหาวิทยาลัยรังสิต

 • (ลาศึกษาต่อ)

Thidarat.jpg

อาจารย์ธิดารัตน์ จริงจิตร

ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์

 • วท.ม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • (ลาศึกษาต่อ)

Linlada.jpg

คุณลินละดา คำหอม

ตำแหน่ง นักวิชาการการศึกษา

 • ทศ.บ. (ทัศนมาตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต

 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์สายตา) มหาวิทยาลัยรังสิต

Jirawan.jpg

คุณจิระวรรณ จันทร์ปรางค์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

 • ศษ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Contact Us

Faculty of Optometry

ตึก 12/1 ชั้น 2

อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ 2 มหาวิทยาลัยรังสิต

หมู่บ้านเมืองเอก ตำบลหลักหก อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี 12000

Email: watthanai.p@rsu.ac.th/ info@rsu.ac.th

Phone: 0-2997-2200-30 ต่อ 4470 

FAX: 0-2997-2200-30 ต่อ 4470

© 2019  Faculty of optometry, Rangsit University . Proudly created naimerror |  Terms of Use  |   Privacy Policy