top of page
Search
  • Writer's pictureOptometry RSU

งานการประชุมวิชาการนานาชาติทัศนมาตรศาสตร์ครั้งที่ 6 วันที่ 28-29 เมษายน 2565

Updated: Apr 8, 2022


คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติทัศนมาตรศาสตร์ครั้งที่ 6

วันที่ 28-29 เมษายน 2565 รูปแบบการจัดงานออนไลน์และในสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต


"ตึก 15 อาคาร Digital Multimedia Complex ชั้น 2"


ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมวิชาการ สามารถลงทะเบียนผ่านทางบริษัทผู้ให้สนับสนุนจัดงานการประชุม (รับจำนวนจำกัด)


สอบถามโทร 02-997-2200 ต่อ 4470

คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ตึก 12/1 อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ 2 ชั้น 2
196 views0 comments

Comments


bottom of page