top of page
Search
  • Writer's pictureOptometry RSU

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน รับตรง รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน รับตรง รอบที่ 2

คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2566


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน รับตรง รอบที่ 2
.pdf
Download PDF • 400KB

ผู้ผ่านการสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน รอรับ Email ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ จากมหาวิทยาลัยรังสิต


หมายเหตุ: สำหรับผู้ผ่านการสัมภาษณ์และสอบข้อเขียนที่จบปริญญาตรีแล้ว หรือผู้ที่ต้องการเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น

*กรุณาติดต่อ ทางคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตโดยตรง

หรือติดต่อ 02-9972200 ต่อ 44751,020 views0 comments

Comments


bottom of page