top of page
Search
  • Writer's pictureOptometry RSU

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน รับตรง รอบที่ 4 (2 พฤษภาคม 2566)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน รับตรง รอบที่ 4 (2 พฤษภาคม 2566)รายชื่อนักเรียนสอบผ่าน รอบ4
.pdf
Download PDF • 58KB


398 views0 comments

Recent Posts

See All

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน รับตรง รอบที่ 1 (16 พฤศจิกายน 2565)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน รับตรง รอบที่ 1 (16 พฤศจิกายน 2565) คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2566

Comments


bottom of page