top of page
Search
  • Writer's pictureOptometry RSU

WHITE COAT CEREMONY นักศึกษาทัศนมาตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 (รุ่น12)42 views0 comments

Recent Posts

See All

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน รับตรง รอบที่ 1 (16 พฤศจิกายน 2565) คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2566

bottom of page